Privacyverklaring

Deze privacyverklaring heeft als doel je zo volledig mogelijk te informeren en uit te leggen hoe en waarom we jouw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en bewaren alsook je te informeren over welke rechten je beschikt en op welke wijze je deze rechten kunt uitoefenen.

Ecoscore

Privacyverklaring

Context en draagwijdte   

Deze privacyverklaring heeft als doel je zo volledig mogelijk te informeren en uit te leggen hoe en waarom De Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer, Directoraat-generaal Wegvervoer en Verkeersveiligheid, afgekort DGWVV, De Vlaamse Milieumaatschappij, L’ Agence wallonne de l’ air et du climat  en Leefmilieu Brussel, als verwerkingsverantwoordelijken in de context van Ecoscore hierna de “Verwerkingsverantwoordelijken” of samen de “Partijen” genoemd, jouw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en bewaren alsook je te informeren over welke rechten je beschikt en op welke wijze je deze rechten kunt uitoefenen. VITO, Vlaamse Instelling voor Technologisch onderzoek treedt in deze context op als verwerker, hierna de “Verwerker” genoemd. 


Omschrijving Ecoscore  

Verkeersemissies zijn een belangrijke bron van luchtverontreiniging. De hoeveelheid verkeersemissies is vooral afhankelijk van het aantal gereden voertuigkilometers en de samenstelling van het wagenpark. Maatregelen om de luchtverontreiniging door verkeer terug te dringen hebben dan ook voornamelijk op deze twee aspecten betrekking. De gewesten, die bevoegd zijn voor de luchtverontreiniging, hebben taken vastgesteld om te ondersteunen in het beleid rond de vergroening van het wagenpark. Een van deze vastgestelde referentietaken betreft de ecoscore. 

De ecoscore van een voertuig is een maat voor de milieuvriendelijkheid van het voertuig gebaseerd op de emissies van elk voertuig. Het uitvoeren van de door de gewesten vastgestelde referentietaak (ecoscore) wordt door VITO behandeld.  In het kader van deze opdracht van de Gewesten, onderhoudt VITO deze website. 

Op deze website worden verschillende zaken aangeboden die (minstens ten dele) gebaseerd zijn op transactiegegevens en/of wagenparkgegevens afkomstig van DIV : 
 • Een lijst van personenwagens en bestelwagens (verkrijgbaar in België) die per voertuig (merk-model-brandstof) de ecoscore vermeldt; 
 • De chassistool, die toelaat om aan de hand van het chassisnummer de Ecoscore, brandstof en euronorm van ingeschreven personenwagens op te vragen; 
 • De fleettool, waarmee vlootbeheerders (bedrijven en overheden), via de chassisnummers van hun voertuigen, de ecoscore en CO2- Emission opvragen.


Verwerkingsverantwoordelijke(n)

De Verwerkingsverantwoordelijken verwerken jouw persoonsgegevens waarover ze beschikken zoals bepaald in deze privacyverklaring. Dat betekent dat deze verwerkingsverantwoordelijken de doeleinden en de verwerkingsmiddelen van deze persoonsgegevens bepalen en niet alleen jouw maar ook van de toezichthoudende autoriteit de gesprekspartner is voor elke vraag over het gebruik en de verwerking van jouw persoonsgegevens. Voor de doorgifte van persoonsgegevens in de context van Ecoscore van De Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer aan Directoraat-generaal Wegvervoer en Verkeersveiligheid, afgekort DGWVV, De Vlaamse Milieumaatschappij, L’ Agence wallonne de l’ air et du climat  en Leefmilieu Brussel, werden 2 protocols tussen de Partijen afgesloten, die onderaan deze pagina beschikbaar zijn.

Iedere Verwerkingsverantwoordelijke, evenals de Verwerker heeft een “Data Protection Officer” of “DPO” aangesteld die het aanspreekpunt is voor al je vragen en opmerkingen met betrekking tot de bescherming en verwerking van persoonsgegevens door de Verwerkingsverantwoordelijken. Je kan de verschillende  DPO’s bereiken op volgend emailadres: 

De Data Protection Officer van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer is Meneer Michel LOCCUFIER 
De Data Protection Officer van De Vlaamse Milieumaatschappij is Mevrouw Anja De Greve 
De Data Protection Officer vanl’ Agence wallonne de l’ air et du climat is Mevrouw Louise Culquin 
De Data Protection Officer van Leefmilieu Brussel is Meneer Daniel Baeten 
De Data Protection Officer van VITO is Mevrouw Charlotte Vanhoof 


Aard, doel, rechtsgrond en bewaartermijn

De Verwerkingsverantwoordelijken verzamelen in het kader van Ecoscore gewone persoonsgegevens.

De persoonsgegevens worden steeds verwerkt op basis van een rechtsbasis, vermeld in artikel 6 van de GDPR, meer in het bijzonder gegevens betreffende de inschrijving van voertuigen, voertuigidentificatienummer en technische gegevens van het voertuig. Voor elke verwerking gebruikt men enkel deze persoonsgegevens die relevant en noodzakelijk zijn voor het beoogde doel van de verwerking. 

De persoonsgegevens die worden verzameld en doorgegeven in het kader van Ecoscore zullen 25 jaar worden bewaard. Dit is noodzakelijk om een voldoende brede tijdsreeks op te stellen, die nodig is in het kader van het bepalen (en weergeven) van evoluties van indicatoren, etc. Het kunnen bepalen van deze evoluties is van essentieel belang voor beleidsondersteuning en -evaluatie. De databank met beschikbare voertuigen bevat ook gegevens van oude voertuigen, die dus enkel nog als tweedehands beschikbaar zijn. Om dit te kunnen blijven aanbieden, dienen deze gegevens bewaard te blijven.


Personen die toegang hebben tot de gegevens

Persoonsgegevens afkomstig van het DGWVVV worden uitsluitend geraadpleegd en gebruikt door:
 • VITO: Projectmanager, Researcher, ICT
 • De voertuigeigenaar
 • VMM: Beleidsmedewerkers, teamverantwoordelijke team luchtbeleid
 • Leefmilieu Brussel: Beleidsmedewerkers, diensthoofd departement Duurzame Mobiliteit
 • AWAC: Olivier BIERNAUX, National Inventory Compiler (UNFCCC GHG)


Informatiebeveiliging

De Partijen, meer bepaald de Verwerkingsverantwoordelijken en de Verwerker, verbinden zich ertoe om de vertrouwelijkheid en veiligheid van persoonsgegevens te waarborgen. Hierbij heeft men een aantal technische en organisatorische maatregelen getroffen om persoonsgegevens onder meer  te beschermen tegen verlies, ongeoorloofde wijziging, ongeoorloofde toegang en ongeoorloofde verwerking. 


Jouw rechten 

Recht op informatie
Als betrokkene heb je recht op informatie. Door middel van deze privacyverklaring proberen we je alvast informatie te verlenen welke gegevens wij verwerken en wat we met deze gegevens doen, op welke juridische basis we deze gegevens verwerken en aan wie we deze gegevens doorgeven.

Recht op inzage 
Je hebt het recht om ons te verzoeken om de gegevens die we van jou bijhouden en verwerken in te kijken. Hierbij mag je een kopie vragen. 

Recht op verbetering
Je hebt steeds het recht om je gegevens te laten aanpassen indien er fouten instaan. 

Recht op gegevenswissing
Je kan eisen dat je persoonsgegevens worden gewist waarvoor er geen gegronde reden meer bestaat om deze te verwerken.

Dit recht is dus niet absoluut en kan slechts worden afgedwongen wanneer:
 •  de persoonsgegevens niet langer noodzakelijk zijn om het nagestreefde doel te vervullen;
 •  de persoonsgegevens zonder expliciete toestemming werden bekomen en dus onrechtmatig worden verwerkt;
 •  er hiertoe een wettelijke verplichting bestaat;
 •  de verleende toestemming tot verwerking wordt ingetrokken;
 •  persoonsgegevens die zijn verstrekt toen je minderjarig was, kunnen op elk moment worden gewist.

Recht op beperking 
Beperking houdt in dat je persoonsgegevens, de opslag ervan uitgezonderd, enkel met jouw toestemming mogen worden verwerkt voor de vaststelling, de uitoefening of de onderbouwing van rechtsvorderingen, voor de bescherming van de rechten van een ander natuurlijk of rechtspersoon of om redenen van openbaar belang.

In het algemeen kan je je recht op een beperking van de verwerking van persoonsgegevens gebruiken wanneer het onduidelijk is of en wanneer je persoonsgegevens zullen dienen te worden gewist. Je kan dan vragen om je gegevens niet te verwerken tot alles is aangepast, maar ook om je gegevens bij te houden en niet meer te gebruiken. 

Recht op bezwaar 
Indien we jouw persoonsgegevens verwerken op basis van een gerechtvaardigd belang of een taak van van algemeen belang, dan kan je bezwaar uiten tegen de verwerking van je persoonsgegevens en zullen wij de gerechtvaardigde gronden waarop wij de verwerking baseren afwegen tegen jouw belangen, rechten en vrijheden. Zolang deze afweging gebeurt schorten wij de verwerking op.

In geval van bezwaar tegen direct marketing zullen wij automatisch stoppen met de verwerking van je persoonsgegevens voor dit doeleinde.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid
Je mag vragen om je gegevens te laten overzetten van de Verwerkingsverantwoordelijke naar een andere organisatie. 

Recht om niet aan geautomatiseerde besluitvorming onderworpen te worden
Je mag de Verwerkingsverantwoordelijke verzoeken om je gegevens niet meer te gebruiken, tenzij er dwingende redenen zijn om dat wel te doen.


Zo kan je deze rechten uitoefenen

Om je rechten uit te oefenen kan je de Verwerkingsverantwoordelijke contacteren op een van onderstaande adressen, afhankelijk van welke Verwerkingsverantwoordelijke je wilt contacteren:  
Voor de Vlaamse Milieumaatschappij : Anja De Greve: informatieveiligheid@vmm.be 
Voor l’Agence Wallonne de l’air et du climat : info-airclimat@wallonie.be 
Voor Leefmilieu Brussel : privacy@leefmilieu.brussels 
Voor het DGWVVV : privacy.road@mobilit.fgov.be

Als je vindt dat de verwerking van je persoonsgegevens een inbreuk vormt op de privacywetgeving, heb je ook het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit:

De klachtenprocedure bij de Gegevensbeschermingsautoriteit kan je terugvinden op volgende link: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger/acties/klacht-indienen. Een onderdeel van de procedure is het invullen van een klachtenformulier, terug te vinden op bovenvermelde link.  


Wijzigingen aan deze privacyverklaring

Partijenkunnen deze privacyverklaring wijzigen of bijwerken om veranderingen in onze praktijken met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens of wijzigingen in de toepasselijke wetgeving te weerspiegelen. Hiertoe plaatsen we de bijgewerkte versie op onze website. Wij nodigen je dan ook uit om regelmatig de onlineversie van deze privacyverklaring te raadplegen.


PDF

Protocol Ecoscore 14 juillet 22

Download
PDF

Protocol emissie-inventaris en statistieken 14 juillet 22

Download