Deze pagina is ook beschikbaar in volgende talen: English version version française

Hoe wordt de Ecoscore berekend?

De ecoscore wordt berekend aan de hand van de belangrijkste emissies die door het voertuig worden uitgestoten tijdens de gebruiksfase (uitlaatemissies) en de emissies van de productie en distributie van de brandstof (brandstofcyclusemissies). Dit is de zogenaamde well-to-wheel benadering. De emissies worden onderverdeeld in drie categorieën: emissies met impact op broeikaseffect, emissies met impact op luchtkwaliteit (onderverdeeld in impact op gezondheid en impact op ecosystemen) en geluidsemissies.

 • Voor broeikasgassen worden volgende emissies meegenomen in de berekening:
  • Koolstofdioxide (CO2)
  • Methaan (CH4)
  • Stikstofoxide (N2O)

Het relatieve gewicht van de verschillende broeikasgassen is bepaald door het global warming potential, GWP waarbij alle broeikasgassen worden uitgedrukt in CO2-equivalenten. De omrekeningsfactor is deze berekend volgens het IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) van de VN.

 • Voor luchtkwaliteitsemissies worden volgende emissies meegenomen in de berekening:
  • Koolstofmonoxide (CO)
  • Koolwaterstoffen (HC)
  • Stikstofoxiden (NOx)
  • Roetdeeltjes (PM)
  • Zwaveldioxide (SO2)

Voor de weging van de luchtkwaliteitsemissies wordt gebruikt gemaakt van de externe kosten-methodologie. In deze methodologie wordt een monetaire waarde (uitgedrukt in EUR/g) toegekend aan de verschillende emissies, gebaseerd op de impact die de emissies hebben en de schade die ze berokkenen aan mens en milieu. Deze monetaire waarden worden berekend in uitgebreide onderzoeksprojecten met medewerking van milieu- en gezondheidsexperten en economisten. De methodologie geeft ook verschillende waarden voor emissies uitgestoten in stedelijke of niet-stedelijke omgeving. Voor de brandstofcyclusemissies worden de niet-stedelijke externe kosten gebruikt, en voor de uitlaatemissies wordt een stedelijk / niet-stedelijk gemiddelde gebruikt in de berekening van de milieuscore. De gebruikte waarden zijn afkomstig van het project ExternE, een project gefinancierd door de Europese Commissie dat een wetenschappelijke referentie is op gebied van externe kosten.

 • Voor geluidsemissies wordt volgende meegenomen in de berekening:
  • Motorgeluid (dB(A))

Voor alle types voertuigen wordt de impact in de drie categorieën vergeleken met de impact veroorzaakt door het referentievoertuig. Het referentievoertuig voor personenwagens wordt gedefinieerd als een voertuig dat voldoet aan de euro 4-norm met een CO2-uitstoot van 120 g/km. De weging van de drie impactcategorieën tot één indicator voor de milieuvriendelijkheid van het voertuig gebeurt op basis van de wegingsfactoren uit onderstaande figuur.

Formule voor de berekening van de Ecoscore van personenwagens en lichte bedrijfsvoertuigen (specifieke formules voor PHEV kan je hier terugvinden):

Ecoscore = 100*exp[-0.00357*(A * CO2 + B * HC + C*NOx + D*CO + E*PM + F*FC+ G*dB(A) + H)]

Waarbij volgende gegevens terug te vinden zijn op het gelijkvormigheidsattest van het voertuig:

CO2

de CO2-emissie (gecombineerd) (g/km)

HC

voor benzine, LPG- en CNG-voertuigen: de HC-emissie (g/km)

voor dieselvoertuigen: het verschil tussen de HC+NOx- en de NOx-emissie (g/km) 

NOx

voor benzine, CNG en LPG: de NOx-emissies (g/km)

voor dieselvoertuigen: (voor meer uitleg, klik hier).

 • bij deze die voldoen aan euro 0 tot en met 5 is dit 0,63 g/km  
 • bij deze die voldoen aan euro 6 is dit 0,50 g/km 

CO

de CO-emissie (g/km)

PM

de deeltjes emissie (g/km)

FC

voor benzine, diesel- en LPG-voertuigen : het brandstofverbruik (gecombineerd), uitgedrukt in l/100km

voor CNG: het brandstofverbruik (gecombineerd), uitgedrukt in kg/100km

voor EV : het elektriciteitsverbruik (gecombineerd), uitgedrukt in kWh/100km

dB(A)

het geluidsniveau (rijdend), uitgedrukt in dB(A)

en waarbij de coëfficiënten A, B, C, D, E, F, G en de constante H overeenkomen met de waarden uit de onderstaande tabel, telkens opgedeeld per brandstof en Euronorm. Voor Euro 6 auto's en bestelwagens kan je de uitgewerkte formules hier terugvinden.

 

 

Cte

 

 

CO2

HC

Nox

CO

PM

FC

dB(A)

 

 

H

 

 

A

B

C

D

E

F

 

f2

G

benzine

Euro 0

-12,63

 

 

0,36

23,17

101,88

0,011

1407,75

7,01

 

5,89

0,333

Euro 1

-10,26

 

Euro 2

-11,77

 

Euro 3

-12,63

 

Euro 4

-12,63

 

Euro 5

-12,63

 

Euro 6

-12,63

 

diesel

Euro 0

-10,34

 

 

0,36

23,17

101,88

0,011

1407,75

5,19

 

4,25

0,333

Euro 1

-13,03

 

Euro 2

-12,71

 

Euro 3

-12,39

 

Euro 4

-12,39

 

Euro 5

-12,39

 

Euro 6

-12,39

 

LPG

Euro 0

-11,55

 

 

0,36

23,17

101,88

0,011

1407,75

2,91

 

2,32

0,333

Euro 1

-11,55

 

Euro 2

-11,87

 

Euro 3

-12,63

 

Euro 4

-12,63

 

Euro 5

-12,63

 

Euro 6

-12,63

 

CNG

Euro 0

-10,68

 

 

0,36

23,17

101,88

0,011

1407,75

3,67

 

2,03

0,333

Euro 1

-10,68

 

Euro 2

-11

 

Euro 3

-11,76

 

Euro 4

-11,76

 

Euro 5

-11,76

 

Euro 6

-11,76

 

elektrisch

 

-13,33

 

 

 

 

 

 

 

2,17

 

1,16

0,333

laatste database update: 15/09/2022 - volgende database update gepland voor: 18/11/2022
administrator login